مراکز خرید و تفریحی ترکیه

معرفی مرکز خرید الیویوم

الیویوم یکی از بزرگ ترین و نخستین مراکز خرید استانبول است که نه تنها برای فروشگاه های متنوعش، بلکه به…

معرفی مرکز خرید ویالند

ویالند نخستین مجموعه در ترکیه است که در فضای سرپوشیده خود، یک شهربازی بزرگ را در کنار مرکز خرید و مرکز…

معرفی مرکز خرید مرمره فروم 

مرکز خرید فروم مرمره نیز همانند دیگر مراکز خرید مشهور و معتبر استانبول، بسیاری از برندهای مشهور جهان و ترکیه…

معرفی مرکز خرید ویاپورت

مرکز خرید ویاپورت که قدری خارج از شهر قرار گرفته، یکی از بزرگ ترین مراکز خرید نه تنها استانبول، بلکه…

معرفی مرکز خرید استانبول ساپایر

برج ساپایر، بلندترین ساختمان شهر استانبول است که در مرکز بخش تجاری لونت، در استانبول قرار دارد. در این ساختمان بلند…
بستن